Prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Informații generale
 1. Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale S.C. DANI DRAG S.R.L., cu sediul în Predeal, Bd. Mihail Săulescu, nr. 28, Jud. Brașov, cod poștal 505300. Prin urmare, S.C. DANI DRAG S.R.L. urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor.
 2. Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul S.C. DANI DRAG S.R.L., având următoarele date de contact: dataprotection@hoteldragului.ro.
 3. Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților S.C. DANI DRAG S.R.L. și ale celorlalți utilizatori ai acestei pagini de internet, inclusiv ai contului hoteldragului.ro. Prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestei pagini de internet hoteldragului.ro.
 1. Scopurile prelucrării:

Datele dumneavoastră cu caracter personal  furnizate voluntar pe orice altă cale pusă la dispoziție pe hoteldragului.ro sunt prelucrate de către S.C. DANI DRAG S.R.L. în următoarele scopuri:

2.1 pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina S.C. DANI DRAG S.R.L. în contextul serviciilor prestate, prin contul hoteldragului.ro sau această pagină de internet, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate prin intermediul contului hoteldragului.ro sau acestei pagini de internet sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente încheierii contractului de prestări servicii cu S.C. DANI DRAG S.R.L.;

 • Prin completarea datelor în formularele disponibile pe hoteldragului.ro, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a S.C. DANI DRAG S.R.L. și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate.

2.2  pentru desfășurarea relației contractuale dintre S.C. DANI DRAG S.R.L. și dumneavoastră, inclusiv în scopul executării contractului de prestări servicii, facturării și distribuirii facturilor, informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile și sau serviciile achizitionate; corespondenței cu dumneavoastră, recuperării eventualelor creanțe, precum și protejarii oricărui interes legitim al S.C. DANI DRAG S.R.L., pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea;

2.3 pentru activități de marketing direct şi publicitate pentru produsele și serviciile S.C. DANI DRAG S.R.L., sau ale partenerilor/ afiliatilor S.C. DANI DRAG S.R.L., (e.g. oferte de produse/ servicii) prin promovarea celor mai potrivite produse și servicii ale S.C. DANI DRAG S.R.L., sau ale partenerilor/ afiliaților S.C. DANI DRAG S.R.L., inclusiv prin transmiterea de către S.C. DANI DRAG S.R.L. a unor comunicări comerciale în acest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a va exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastra în acest scop și primirea de comunicări comerciale prin bifarea căsuțelor corespunzătoare în hotelunirea.ro;

2.4  în scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/ sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră prin accesarea hoteldragului.ro, sunteți de acord ca S.C. DANI DRAG S.R.L. să utilizeze tehnici informatice care pot duce la producerea unor efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relaţia cu dumneavoastră. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră, dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la produsele/ serviciile S.C. DANI DRAG S.R.L. sau afiliaţilor/ partenerilor S.C. DANI DRAG S.R.L.;

2.5  în scopul evaluarii gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/ serviciile S.C. DANI DRAG S.R.L.;

2.6 în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

– trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS)

Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele contractuale și legale, o vom realiza numai în funcție de alegerile tale.

 1. Temeiul juridic al prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:

3.1  obligațiile legale care incumbă în sarcina S.C. DANI DRAG S.R.L. ca urmare a operaţiunilor prin intermediul acestei pagini de internet sau contului hoteldragului.ro;

3.2  încheierea, respectiv executarea contractului de prestări servicii încheiat cu S.C. DANI DRAG S.R.L.;

3.3 interesul legitim al S.C. DANI DRAG S.R.L. de a-și promova produsele și/ sau serviciile;

3.4  consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/ publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.

În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumite prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

 1. Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

Datele dvs. personale vor fi stocate pană la momentul încetării relației cu clientul, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele dvs. în scopul de a le prezenta autorităților publice, de exemplu autorităților publice.

 1. Furnizarea de date cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, S.C. DANI DRAG S.R.L. poate furniza datele astfel colectate către partenerii săi contractuali sau către autoritățile publice, în următoarele cazuri:

 • pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet, inclusiv a contului hoteldragului.ro și a serviciilor derulate prin intermediul acestora;
 • pentru îndeplinirea unor obligații contractuale de către S.C. DANI DRAG S.R.L. cum ar fi servicii de relaționare cu clienții, de imprimare şi trimitere facturi, etc;
 • în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități, obținute ca urmare a participării dumneavoastră la diverse jocuri sau concursuri cu caracter promoțional, sau alte campanii promoționale organizate de către S.C. DANI DRAG S.R.L.;
 • în cazul unor campanii promoționale organizate de către S.C. DANI DRAG S.R.L. împreună cu diverși parteneri contractuali sau afiliați ai S.C. DANI DRAG S.R.L.;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/ promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.
 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transferate pe teritoriul României către societățile afiliate S.C. DANI DRAG S.R.L. sau către diverși împuterniciți ai S.C. DANI DRAG S.R.L., fie către entităti care asigură garanții de securitate corespunzătoare, drepturile dumneavoastră conform prezentei politici de confidențialitate nefiind afectate în vreun mod negativ. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu pot fi transferate în afara României, în statele membre ale UE sau în afara UE.

 1. Măsuri de securitate a datelor

S.C. DANI DRAG S.R.L. aplica masuri tehnice si organizatorice în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

 1. Drepturile de care beneficiați

În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.

 • Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele dumneavoastră, iar dacă da, să vă oferim acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate
 • Dreptul la portabilitate se referă la faptul că puteți primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat și la dreptul că acestea pot fi transmise direct altui operator
 • Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru
 • Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte
 • Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat înseamnă că aveți dreptul să vă ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, v-ați retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societății informaționale
 • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care S.C. DANI DRAG S.R.L. nu mai are nevoie de datele personale în vederea prelucrării însă ni le cereți pentru apărarea unui drept în instanță, dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Contact și suport privind datele dumneavoastră

Toate aceste drepturi le puteți exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către S.C. DANI DRAG S.R.L. prin:

 • poștă la adresa: S.C. DANI DRAG S.R.L. cu sediul în Predeal, Bd. Mihail Săulescu, nr. 28, Jud. Brașov, cod poștal 505300
 • e-mail la dataprotection@hoteldragului.ro

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerati că S.C. DANI DRAG S.R.L. v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://www.hoteldragului.ro/politica-cookie